Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας Elire.gr

Ρευματικές Παθήσεις

Επιπτώσεις των ρευματικών παθήσεων


Στα πλαίσια της πρώτης πανελλήνιας επιδημιολογικής έρευνας για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων της χώρας μας, που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας με τη συνεργασία πολλών γιατρών ρευματολόγων ερευνήσαμε τις επιπτώσεις των ρευματικών παθήσεων στους ίδιους τους ασθενείς, στο κοινωνικό σύνολο, στο σύστημα υγείας και στην εθνική οικονομία στη χώρα μας.

Η έρευνα διεξήχθη σε 2 αστικές, 2 ημιαστικές και 5 αγροτικές περιοχές στη βόρεια, κεντρική και νότια Ελλάδα με συνολικό πληθυσμό ενηλίκων 14.233 (Εικόνα 1). Οι γιατροί ρευματολόγοι, που πραγματοποίησαν την έρευνα, επισκέφθηκαν τους ενήλικες κατοίκους των περιοχών αυτών στα σπίτια τους είτε πόρτα-πόρτα είτε μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση. Το ποσοστό των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν πολύ μεγάλο, 82%.Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των ρευματικών παθήσεων στους ίδιους τους ασθενείς, στο κοινωνικό σύνολο, στο σύστημα υγείας και στην εθνική οικονομία στη χώρα μας και μάλιστα σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες νοσημάτων χρησιμοποιήσαμε δείκτες μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης νοσηρότητας. Στους δείκτες μακροπρόθεσμης νοσηρότητας περιλαμβάνονταν το χρόνιο πρόβλημα υγείας και η μακροχρόνια λειτουργική ανικανότητα. Οι δείκτες βραχυπρόθεσμης νοσηρότητας αφορούσαν τις δύο εβδομάδες αμέσως πριν από τη συνάντηση και εξέταση των συμμετασχόντων στην έρευνα από τους ερευνητές-γιατρούς ρευματολόγους και περιελάμβαναν το βραχυχρόνιο περιορισμό των δραστηριοτήτων (απουσίες από τη εργασία κ.λπ.), την επίσκεψη σε γιατρό και τη χρήση φαρμάκων με ιατρική συνταγή ή χωρίς συνταγή. 

 
Επιπτώσεις των ρευματικών παθήσεων στο στοσύνολο του γενικού πληθυσμού των ενηλίκων όλων των ηλικιών

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι, σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες παθήσεων στο επίπεδο του γενικού πληθυσμού ενηλίκων, οι ρευματικές παθήσεις είναι το συχνότερο αίτιο τεσσάρων δεικτών νοσηρότητας και ευθύνονται:

 • Για το 39% όλων των χρόνιων προβλημάτων υγείας. Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις με ποσοστό ευθύνης 25%.
 • Για το 47% της  μακροχρόνιας σωματικής ανικανότητας (αναπηρικές συντάξεις κ.λπ.). Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις με ποσοστό ευθύνης 22%.
 • Για το 26% του βραχυχρόνιου περιορισμού των  δραστηριοτήτων (απουσίες από την εργασία κ.λπ.). Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με ποσοστό ευθύνης 22%.
 • Για το 20% όλων των ιατρικών επισκέψεων. Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις με ποσοστό ευθύνης 18%.

Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι, σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες παθήσεων στο επίπεδο του γενικού πληθυσμού ενηλίκων, οι ρευματικές παθήσεις είναι το δεύτερο σε συχνότητα αίτιο δύο δεικτών νοσηρότητας και ευθύνονται:

 • Για το 24% της λήψης φαρμάκων με ιατρική συνταγή.
 • Για το 18% της λήψης φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. 

 
Επιπτώσεις των ρευματικών παθήσεων στον εργαζόμενο πληθυσμό (δηλ. στα άτομα ηλικίας 19-65 ετών)

Από τα πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά ευρήματα αυτής τα έρευνας ήταν εκείνα που προέκυψαν από την ανάλυση των αιτίων νοσηρότητας κατά ομάδες ηλικιών. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι οι ρευματικές παθήσεις είναι το κυριότερο αίτιο νοσηρότητας, απουσιών από την εργασία και μακροχρόνιας λειτουργικής ανικανότητας στον εργαζόμενο πληθυσμό, δηλ. σε άτομα ηλικίας 19-65 ετών, αφού σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες παθήσεων βρέθηκε ότι στα άτομα αυτής της ηλικίας οι ρευματικές παθήσεις:

 • Είναι το πιο συχνό χρόνιο πρόβλημα υγείας, αντιπροσωπεύοντας το 38% όλων των χρόνιων παθήσεων. Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις με ποσοστό ευθύνης 20%.
 • Είναι το συχνότερο αίτιο και ευθύνονται για το 51% της  μακροχρόνιας σωματικής ανικανότητας (αναπηρικές συντάξεις κ.λπ.). Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις με ποσοστό ευθύνης 15%.
 • Είναι το συχνότερο αίτιο και ευθύνονται για το 31% του βραχυχρόνιου περιορισμού των  δραστηριοτήτων (απουσίες από την εργασία κ.λπ.). Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με ποσοστό ευθύνης 22%.
 • Είναι το συχνότερο αίτιο και ευθύνονται για το 27% όλων των ιατρικών επισκέψεων. Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με ποσοστό ευθύνης 18%.
 • Είναι το συχνότερο αίτιο και ευθύνονται για το 36% της λήψης φαρμάκων με ιατρική συνταγή. Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις με ποσοστό ευθύνης 32%.
 • Με ποσοστό 16,7% οι ρευματικές παθήσεις μοιράζονται μαζί με τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος τη δεύτερη θέση  στα αίτια λήψης φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. Στην πρώτη θέση είναι οι παθήσεις του νευρικού συστήματος με ποσοστό 18%.

 
Συμπεράσματα

Επομένως είναι σαφές ότι οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν ένα σημαντικό και πολυδιάστατο πρόβλημα δημόσιας υγείας και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους αρμόδιους φορείς κατά τη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια του σχεδιασμού και προγραμματισμού:

Σήμερα, χάρις στις σημαντικές προόδους της Ρευματολογίας, του κλάδου δηλ. της Ιατρικής που ασχολείται με τη μελέτη, την έρευνα, τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ρευματικών παθήσεων, είναι εφικτή η αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών, η δραστική μείωση των δυσμενών κοινωνικοοικονομικών τους υποχρεώσεων και η βελτίωση της ποιότητας των ασθενών με δύο προϋποθέσεις, όπως διαπιστώσαμε στην παραπάνω επιδημιολογική έρευνα του Ελληνικού Ιδρύματος Ρευματολογίας:

 • Την έγκαιρη διάγνωση
 • Την πρώιμη και ορθή θεραπευτική παρέμβαση

Οι προϋποθέσεις αυτές μπορεί να εξασφαλιστούν τόσο με τη λήψη και εφαρμογή σε πανελλήνια κλίμακα των παραπάνω μέτρων, όσο και και με τη συστηματική ενημέρωση του κοινού για τις ρευματικές παθήσεις.


Δρ Αλέξανδρος Ανδριανάκος
Ρευματολόγος
Α.Ε. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Ρευματολογίας

 

Ε.Ι.ΡΕ.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας είναι κοινωφελές ίδρυμα με κυριότερους στόχους την ενημέρωση του Κοινού και των Αρχών της χώρας επί του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων, τη συμβολή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, την πραγματοποίηση ερευνών και επιστημονικών εκδηλώσεων για τις ρευματικές παθήσεις και την έκδοση ιατρικών συγγραμμάτων ή άλλων επιστημονικών εντύπων. Το Ε.Ι.ΡΕ. δεν χρηματοδοτείται από κανένα Δημόσιο ή άλλο Φορέα και το έργο του στηρίζεται στην εθελοντική εργασία του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών τους.
Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας
Όθωνος 13,
153 54 Γλυκά Νερά
+30.210.60.42.643
© 2016 ELIRE   |